GJØRE DET GODE BEDRE

DELPROSJEKT II
MÅL
 • Styrket deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet
 • Økt rekruttering til lokal frivillighet
 • Bedre ledelse av frivillige organisasjoner
 • Lønnsomme arrangement med utviklingspotensial Mål: Sterkere felles identitet og samarbeidsvilje
DELMÅL
 • Kompetanseheving i lag/foreninger
 • Vertskapskurs for ledere og ildsjeler i frivilligheten
 • Øke arrangementskompetansen og bidra til arrangementsutvikling
 • Skape flere synlige arrangement for barnefamilier og ungdommer
 • Videreutvikle Inderøy som turmål både sommer og vinter
 • Skape flere samarbeidsprosjekt og møtepunkt mellom folk fra ulike grender.
TILTAK / RESULTAT / VIDEREFØRING I DELPROSJEKT 2

Kompetanseheving i lag/foreninger

Bolystprosjektet har gjennomført en rekke kurs for Frivillig organisasjoner. Tema har blant annet vært: Markedsføring av arrangement eller aktiviteter, bruk av sosiale medier, prosjektledelse, styrearbeid og styrets rolle, kassererkurs, kurs i bruk av mCash, kurs i vertskapsrollen, rekruttering og inkludering.

Bolystprosjektet har delt beste praksis fra andre frivillige organisasjoner. Vi har hatt fokus på hvordan frivillige organisasjoner kan lage klare planer og arbeidsrutiner. Dette er viktig for å avklarer forventninger, motivere og stille krav til sine medlemmer (for barneaktiviteter gjelder dette også foreldre/foresatte).

Gjennom Bolystprosjektet har Frivillig Inderøy også jobbet mye med kompetanseheving og bevisstgjøring når det gjelder inkludering av flyktninger/innvandrere i frivillige organisasjoner.

Prosjektleder har i tillegg fungert som veileder for frivillige organisasjoner som har bedt om råd i forbindelse med utvikling av nye aktiviteter og tiltak.

Videreføring:

Frivillig Inderøy mener kurs for frivillige organisasjoner har gitt gode resultater. Vi viderefører arbeidet i sentralens daglige drift. Vi vil også jobbe videre med å dele presentasjoner og kursmateriell med frivillige organisasjoner på våre nettsider.

Arrangementsutvikling

Bolystprosjektet har jobbet mye med utvikling av arrangement i Inderøy. Dette er gjort både gjennom kompetanseheving av frivillige, men også ved samarbeid med frivillige arrangører om konkrete tiltak for videreutvikling av deres arrangement.

Resultat:

Arbeidet har gitt resultater i forbindelse med Verdensdagen for fysisk aktivitet, Musikk i Parken (sommerkonserter i Muustrøparken) og Straumens Dag. Bolystprosjektet har bidratt i utviklingsarbeid for Kvennavikdagan og Inderøy Husflidslags Husflidsmesse. Prosjektet har også bistått festivalene Soddjazz og InderøyFest, samt arrangement i regi av Den Gyldne Omvei.

Etter tilbakemelding fra arrangører i Inderøy om manglende lokal profilering av arrangement (før og under arrangementene) tok Frivillig Inderøy initiativ til et profileringsprosjekt for Inderøy. Inderøy Kommune tok ansvaret for dette prosjektet. Prosjektet har i 2016 utviklet en ny designprofil kalt «Inderøy – best i lag».

Videreføring:

Prosjektet videreføres av Inderøy Kommune i 2017. Det arbeides videre med arbeidsrutiner for disponering og bruk av profileringsflatene.

Inderøyprofilen

Familiehelga VinterFest/VinterLeik

Frivillig Inderøy har utviklet et samarbeid med lokale aktører om en festival/familiehelg for barn og unge. Familiehelga har vi gitt navnet «VinterLeik».

Resultat:

Familiehelga har hatt stor utvikling i løpet av prosjektperioden. «VinterLeik» har involvert et bredt lokalt samarbeid med blant andre Kirka i Inderøy, Sund folkehøgskole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, barnehagene i Inderøy, e@internettkafe samt frivillige organisasjoner.

«VinterLeik» har også fått til et samarbeid med LO i Inderøy/Leksvik, Tekna, Kodeklubben samt lokale og regionale næringsaktører. Dette samarbeidet ønsker Frivillig Inderøy å utvikle videre.

Familiehelga «VinterLeik» har utviklet seg mye gjennom prosjektperioden. Fra å ha fokus på å underholde barn og unge som publikum, er vi nå mer opptatt av arrangere ei familiehelg hvor barn og unge selv er aktive deltagere.

Videreføring:

Samarbeidet om familiehelga VinterLeik vil bli videreført i 2017. Fokus vil være møteplasser for familier og arrangement/aktivitet der barn og unge selv kan delta.

Bolystdag for elever ved Inderøy videregående skole.

Bolystprosjektet har, som nevnt under målgrupper, hatt utfordringer med å nå ut til målgruppa borteboere på hybel i Inderøy.

I oktober 2015 fikk Bolystprosjektet overta Inderøy videregående skole en hel skoledag. Isteden for vanlig undervisning, fikk elevene delta på en rekke workshops arrangert av Frivillig Inderøy. Vi utfordret også elevene til å bidra med innspill til hvordan Inderøy kan bli et enda bedre sted å bo.

Resultat:

Vi lærte mye om kurs og workshops for ungdom i Inderøy videregående av denne Bolystdagen. Det kom noen gode innspill fra elevene til bolystprosjektet. En annen effekt av denne Bolyst-dagen, var et bedre samarbeid med ledelsen ved Inderøy videregående skole. Dette har allerede ført til flere planer om samarbeid i 2017.

Turstier i Inderøy

Bolystprosjektet har samarbeidet med en rekke sti-eiere, frivillige sti-entusiaster, vellag og grendelag om utvikling av turmål og turarrangement i Inderøy.

Oppgaver gjennomført:

 • Utvikling av nettsider for flere av stiene
 • Bistand ved søknader av tilskudd til skilting og merking
 • Innsamling av bilder til en bildebank for turstier i Inderøy
 • Videreutvikling av arrangementsturer under InderøyTur
 • Bistand til InderøyTur-komiteen i forbindelse med markedsføring og synliggjøring av turstiene.
 • Temakveld om utvikling av turstier og profilering
 • Kurs i bruk av geocaching
 • Markedsføring og utvikling av arrangement i forbindelse 19 med “Friluftlivets År 2015” i Inderøy.

Resultat:

 • Antallet registrerte brukere av turstier har økt kraftig
 • Antallet barn som har gjennomført turer i Inderøy har økt kraftig.
 • InderøyTur-stiene har blitt enda bedre kjent for besøkende i Inderøy.
 • Arbeidet med InderøyTurer trekkes fram av ordfører som en viktig del av Inderøys satsing på folkehelse.

Bolystprosjektet har vært en støttespiller og bidragsyter til utviklingen, men prosjektet alene kan ikke ta æren for de gode resultatene. Dette er resultat av godt og langsiktig arbeid med utvikling av turstier, både fra frivillige og fra ansatte i Inderøy kommune.

Deltagelse og engasjement - grendeutvikling

I løpet av prosjektperioden, så vi at det var et behov for å gjennomføre tiltak for å øke det frivillige engasjementet for grendeutvikling.

Resultat:

I grenda Sandvollan ble det gjennomført fellesmøte med frivillige organisasjoner. Tema var felles utfordringer og bruk av lokaler. Frivillig Inderøy deltok også i arbeidsgruppa som organiserte åpningen av ny kunstgressbane. Det ble i tillegg gjennomført en samling for frivillige som hadde arbeidet med kunstgressbanen.

Grendene Utøy og Lyngstad ble utfordret av prosjektleder til å se på hvilke tiltak de ønsket gjennomført for sin grend. Her overskygget den pågående utredningen om skolestruktur arbeidet med annen grendeutvikling. Det ble derfor ikke igangsatt andre tiltak i samarbeid med Frivillig Inderøy.

Videreføring:

Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de ønsker videre samarbeid med Frivillig Inderøy om grendeutvikling og inkludering av tilflyttere i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

Deltagelse og engasjement - sentrumsutvikling

I løpet av prosjektperioden, så vi at det var et behov for å øke det frivillige engasjementet for utvikling av Straumen sentrum.

I kommunesenteret Straumen, var det behov for å samle engasjerte ildsjeler, frivillige og næringsaktører og utvikle nye tiltak for mer folkeliv og aktivitet i Straumen sentrum.

Dette behovet oppstod i løpet av prosjektperioden, da flytting av en matvarebutikk, førte til store endringer for hvordan området ble brukt av innbyggerne. Redusert aktivitet og mindre bruk av området, hadde også betydning for besøkende til Straumen sentrum.

Resultat:

Frivillig Inderøys bolystprosjekt gjennomførte felles vandring og idemyldring med bygartner i Steinkjer; Finn Rossing. Dette ga mange gode ideer til videreutvikling av området som et uterom og som arena for aktivitet. Det ble også rekruttert flere interesserte frivillige som ønsket å bidra i arbeidet videre.

Frivillig Inderøy, i samarbeid med andre aktører innen kunst og kultur i Inderøy, fremmet ideer for hvordan en akse i området kan brukes til utplassering av interaktive installasjoner og kunst. Det er utformet et forslag til et utsmykningsprosjekt for Straumen, som er lagt fram for Inderøy kommune.

Frivillig Inderøy gjennomførte et kunst-stunt med gatekunst på Straumens Dag 2016. Dette ble gjort for å gi besøkende og innbyggere ny inspirasjon til videre utvikling av området som arena for kunst og aktivitet.

Både Frivillig Inderøy og Inderøy kommune har mottatt flere innspill og ideer fra innbyggere vedrørende framtidig utvikling og bruk av området “Kølhagan” i Straumen sentrum. På bakgrunn av dette, har Frivillig Inderøy engasjert seg for et forprosjekt kalt “Amfi i Kølhagan”.

Videreføring:

Utsmykningsprosjekt for Straumen er vedtatt av Inderøy kommune. Prosjektet vil bli videreført av Inderøy kommune.

Forprosjektet “Amfi i Kølhagan” er positivt mottatt av Inderøy kommune. Frivillig Inderøy vil videreføre arbeidet med “Amfi i Kølhagan” i starten av 2017.

Dersom planene for et amfi i Kølhagan mottas positivt av deltagere på høringsmøter, vil Frivillig Inderøy fremme et forslag om at hovedprosjektet eies og igangsettes av Inderøy Kommune.

Fellesmøter for frivillige organisasjoner

Bolystprosjektet har gjennom prosjektperioden invitert til flere fellesmøter for frivillige organisasjoner som arbeider mot de samme målgruppene.

Dette gjelder blant annet:

 1. fellesmøter om aktivitet for eldre i institusjoner/omsorgsboliger
 2. fellesmøte om integrering av flyktninger
 3. fellesmøter for pensjonistlag
 4. fellesmøter for kor
 5. fellesmøter for teaterlag vedr. vandreteater på Straumen
 6. fellesmøter for sti-eiere
 7. fellesmøter for grendelag og velforeninger

Selv om det kan være utfordrende å få travelt opptatte frivillige ledere til å prioritere fellesmøter, har vi hatt gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt. Flere har funnet nye samarbeidspartnere gjennom disse møtene.

Resultat:

 • Nye samarbeid om aktivitet for eldre.
 • Nye samarbeid og tettere kontakt mellom Frivillig Inderøy og 22 frivillige organisasjoner om aktiviteter for integrering av flyktninge.
 • Flere felles arrangement for pensjonister i regi av pensjonistlagene. Faste sommer-arrangement og større arrangement hvor pensjonistlagene drar sammen. Felles invitasjoner til turer for pensjonister.
 • Mer samarbeid mellom korene i Inderøy. Flere samarbeidsprosjekt er gjennomført. Som et direkte resultat av et fellesmøte for kor, vil Inderøy være arena for en trøndersk korfestival 10.juni 2017.
 • Flere sti-eiere har fått delt beste praksis og har fått tips og råd fra hverandre til videreutvikling av stier. Bolystprosjektet har bidratt til økt kunnskap om ordninger for skilting og merking.
 • Fellesmøter for grendelag og velforeninger har ikke vært like vellykket som andre tiltak i delprosjektet. Årsaken til dette har vært en pågående prosess med vurdering av ny skolestruktur i Inderøy. Mange av grendelagene har derfor hatt fokus på bevaring av grendeskolene. Dette har dempet fokuset på andre tiltak for utvikling av grendesamfunnene i Inderøy.

Videreføring:

Frivillig Inderøy mener tilbakemeldingene og resultatene fra fellesmøtene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette som en del av sentralens daglige drift i 2017. Ledelse av disse møtene kan gjøres av frivillige med erfaring fra møteledelse. Dette bør gjøres av frivillige som ikke er medlem i noen av organisasjonene.

Arrangere ei årlig «Best i lag»-uke med fokus på bolyst, inkludering, mangfold og deltakelse i lokalmiljøet.

Etter å ha invitert ulike frivillige organisasjoner i Inderøy til ei «best i lag» – uke, fikk vi tilbakemelding på at de frivillige organisasjonene lokalt. De fleste ønsket å prioritere deltagelse ved de arrangementshelgene vi allerede har i Inderøy, istedenfor å utvikle enda et arrangement. Bolystprosjektet har derfor jobbet for å involvere flest mulig i de større arrangementene/festivalene som allerede finnes.