INKLUDERING OG MANGFOLD

DELPROSJEKT III
MÅL
 • Hindre fraflytting – bidra til at innvandrere fortsatt vil bo i Inderøy etter endt Introduksjonsprogram.
 • Bidra til et tolerant og mangfoldig lokalsamfunn.
 • Styrke innvandrere og innflytteres muligheter for å skaffe seg et sosialt nettverk.
 • Styrke innvandrere og ungdommers muligheter i arbeidsmarkedet.
DELMÅL
 • Inkludering av innvandrere og andre innflyttere i aktiviteter og frivillige lag/foreninger.
 • Flyktningeguider/kontaktpersoner i lokalbefolkningen, bygge nettverk.
 • Kurs og temasamlinger for innvandrere/ungdommer som skal ta yrkesvalg. Presentere ulike yrker, bidra til større forståelse for hvilke arbeidsoppgaver de ulike yrkene utfører.
 • Mentorprosjekt for ungdom og innvandrere i yrkesopplæring.
 • Sommerjobbprosjekt for innvandrere i samarbeid med flyktningetjenesten. NAV og næringslivet.
 • Inkludering av innbyggere med begrenset sosialt nettverk i aktiviteter.
TILTAK / RESULTAT / VIDEREFØRING DELPROSJEKT 3

Foredrag for innvandrere om frivillighet

Frivillig Inderøy har gjennom bolystprosjektet hatt foredrag for flyktninger i introduksjonsprogrammet om frivillighet. Bolystprosjektet har også formidlet informasjon om ulike aktiviteter de kan delta på i Inderøy.

Resultat:

Flyktninger i Inderøy har fått kunnskap om hvorfor deltagelse i frivillig aktivitet er viktig og hva det kan gi dem. Deltagerne i introduksjonsprogrammet har vært svært positive til å delta som frivillige i forbindelse med festivaler og arrangement.

Mange av flyktningene deltar på fritidsaktiviteter. Gode eksempler er bowling, fotball eller volleyball. Det er godt oppmøte på Språktreningen arrangert av Inderøy Røde Kors Omsorg.

Flere av de bosatte flyktningene har vært aktive for å arrangere en internasjonal fest. De er også flinke til å gi tilbakemeldinger på aktiviteter og tiltak de savner.

Individuell veiledning og informasjon til innflyttere om fritidstilbud.

Frivillig Inderøy har i prosjektperioden gitt informasjon om fritidstilbud til enkeltpersoner som er innflyttere i Inderøy. Det har vært utfordrende å få oversikt over hvem som er innflyttere i Inderøy.

Det har ikke lykkes oss å få et fast samarbeid med velforeninger og grendelag om informasjon til innflyttere. Dette skyldes blant annet at grendelagenes fokus i prosjektperioden har vært rettet mot kommunens utredning av ny skolestruktur i Inderøy.

Resultat:

Siden vi har hatt problemer med å få kontakt med innflyttere i Inderøy direkte, har vi isteden jobbet for å gjøre hjemmesiden og sosiale medier knyttet til Inderøy.no godt kjent. Det har vært et mål å gjøre hjemmesiden og sosiale medier knyttet til profilen Inderøy.no godt kjent for alle i befolkningen, også tilflyttere.

For å nå målet, har vi levert ferdigskrevne omtaler og pressemeldinger til lokalavisen og regionavisen. Hjemmesiden og Facebook-siden blir også nevnt i omtaler av andre arrangement i regi av Frivillig Inderøy.

I tillegg til medieoppslag, har vi hatt betalte kampanjer på sosiale medier. Vi jobber også for at all informasjon om aktivitet eller arrangement som deles, skal være tilpasset innflyttere eller besøkende. Det er likevel vanskelig å måle hvorvidt dette når direkte ut til innflyttere i Inderøy.

Videreføring:

Saken om skolestruktur i Inderøy er nå avgjort politisk, med bevaring av dagens skolestruktur som resultat.

Samtidig er skolene sårbare for nye vurderinger i framtida, dersom det ikke arbeides aktivt for å bevare og helst øke elevantallet ved skolene. Dette gir behov for et bredt samarbeid mellom frivillige i grendelag og andre frivillige lag i grendene, næringsliv og kommune. Dersom Inderøy skal øke tilflyttingen til grendene, må det samarbeides om målrettede tiltak for tilflytting.

Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de ønsker videre samarbeid om grendeutvikling i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

Samarbeid med Røde Kors om rekruttering av flyktningeguider

I prosjektperioden har Frivillig Inderøy samarbeidet tett med flyktningetjenesten og Røde Kors. Målet har vært å avdekke flyktningers ønsker og behov for flyktningeguider. Ved å avdekke ønsker og behov kan vi gjøre bedre arbeid med rekruttering av nye flyktningeguider.Frivillig Inderøy har bistått Inderøy Røde Kors med rekruttering av nye flyktningeguider. Noen av guidene har fungert som ekstrabesteforeldre for bosatte familier med barn.

Resultat:

Inderøy Røde Kors har mange flyktningeguider. Ordningen har et godt omdømme lokalt. Ordningen med flyktningeguider som ekstrabesteforeldre har fungert svært godt. Inderøy Røde Kors sine ekstrabesteforeldre har skapt medieoppslag og tv-innslag på NRK1.

Inderøy Røde Kors sine ekstrabesteforeldre trekkes i flere sammenhenger frem som et godt eksempel på en ny type flyktningeguide.

Videreføring:

Inderøy Røde Kors har mange flyktningeguider, men trenger trenger stadig flere etterhvert som nye flyktninger bosettes.

Frivillig Inderøy har fått et godt samarbeid med ny, frivillig flyktningeguide-koordinator i Inderøy. Hun jobber målrettet og aktivt for å skaffe nye guider.

Flyktningeguide-koordinator etterlyser rutiner for å dele informasjon om hvilke fritidstilbud som finnes. Det etterlyses også en fast felles møteplass for alle som jobber med frivillige aktiviteter for flyktninger.

Frivillig Inderøy vil i 2017 samarbeide med flyktningeguidekoordinator og andre frivillige i Inderøy Røde Kors, for å samle informasjon om alle fritidstilbud. Dette gjøres som en del av sentralens daglige drift. Vi vil også invitere til felles samlinger for alle i Inderøy som arbeider med integrering gjennom fritidsaktiviteter.

Samtidig har vi startet arbeidet med å rekruttere flere frivillige som kan ta ansvar for å gi flyktningene informasjon om familieaktiviteter (lavterskel aktivitetstilbud til barn og barnefamilier). Målet med dette er økt deltagelse i familieaktiviteter fra bosatte barnefamilier, uten at dette krever mye oppfølging fra Frivillig Inderøy.

Informasjon om yrkesliv/arbeidsliv for innvandrere

Bolystprosjektet har hatt som mål å gi innvandrere større forståelse for hva ulike yrker går ut på.

Målgruppa var opprinnelig alle innvandrere i Inderøy. Det har vært utfordrende å få kontakt med arbeidsinnvandrere bosatt i kommune. Tiltaket har derfor blitt rettet mot bosatte flyktninger i Inderøy. Samarbeidet med flyktningetjenesten og voksenopplæringen i Inderøy kommune har vært svært godt.

Det har vært viktig for bolystprosjektet å bidra til at målgruppa skal få konkret og enkel informasjon om hvilke oppgaver som utføres i forskjellige yrker.

Gjennom bolystprosjektet har Frivillig Inderøy også jobbet for å gi målgruppa innsikt i hva som kreves av utdanning og kompetanse, for å få jobb innenfor ulike yrker.

Tiltak gjennomført:

 • Presentasjon av ulike yrker i samarbeid med arbeidstaker-organisasjoner
 • Sommerarbeid for flyktninger i Inderøy Kommune og hos lokale bedrifter
 • Rollespill for jobbsøkere
 • Internasjonal Kafe på Straumens Dag 2014 Planlegging, organisering og gjennomføring sammen med deltakerne
 • Gjenbruksmarked på Straumens Dag 2016 Planlegging, organisering og gjennomføring sammen med deltakerne
 • Yrkesdager høsten 2016 Samarbeid mellom Frivillig Inderøys bolystprosjekt og flyktningetjenesten i Inderøy Kommune. To dager med yrkesinformasjon og bedriftsbesøk høsten 2016
 • Foredrag fra næringsaktører om forventninger og krav til deres ansatte

Resultat:

I arbeidet med å bidra til flyktningers integrering, har Bolystprosjektet arbeidet med å styrke flyktningers kunnskap og forståelse for norsk arbeidsliv. Prosjektet har utviklet Frivillig Inderøys kompetanse. Arbeidet har gitt oss nye erfaringer med hvordan opplæringen best kan gjennomføres for å engasjere målgruppa og gi best mulig effekt.

Tilbakemeldingene fra både flyktningetjenesten, voksenopplæringen og andre samarbeidspartnere for tiltaket har vært ubetinget positiv.

Tilbakemeldingene fra flyktninger som har deltatt, er at tiltaket har vært svært nyttig. Dette er et tiltak de ønsker videreført.

Inderøy Kommunes enhet for kommunalteknikk har hatt svært positive erfaringer med “Sommerjobb for flyktninger”.

Frivillig Inderøy har vært nødt til å utvikle mye nytt materiell selv for gjennomføring av dette tiltaket. Mye av det materialet som allerede finnes, er rettet mot prosjektledere, ansatte i flyktningetjenesten/ voksenopplæringen eller frivillige som skal arbeidet med integrering. Lite er utviklet for å brukes direkte rettet mot innvandrere. Det finnes få program innen temaet, som har ferdig utviklet materiale for opplæring av innvandrere.

Tiltakene i bolystprosjektet er nå testet ut, materiale for opplæring er samlet inn og kan videreutvikles.

Videreføring:

Å gi flyktninger bedre kunnskap og erfaring med norsk arbeidsliv, er utenfor frivilligsentralens vanlige drift.

Videreføring av deler av tiltaket kan gjennomføres av Inderøy Kommune.

Informasjonsmøter og foredrag kan gjennomføres gjennom et samarbeid med arbeidstaker-organisasjoner i kommunen.

Frivillig Inderøy har bedt kommunen se nærmere på muligheten for et sommerjobbprosjekt for bosatte flyktninger i Inderøy.

Dersom frivilligsentralen skulle videreføre tiltaket eller deler av det, er sentralen avhengig av ekstern finansiering.

Mentor-prosjekt for innvandrere og ungdom i yrkesfag

Bolystprosjektet til Frivillig Inderøy hadde mentorprosjekt som ett av flere tiltak i delprosjekt III. Vi startet opp et samarbeid med flyktningetjenesten i Inderøy kommune, for å avdekke behov for mentorer. Målgruppa var bosatte flyktninger som hadde fullført eller snart var ferdige med Introduksjonsprogrammet.

Prosjektet ble også markedsført mot ungdom i yrkesfag. Det var liten respons fra ungdom i yrkesfag. Fokuset ble derfor rettet mot bosatte flyktninger i Inderøy.

Etter Frivillig Inderøys oppstartsmøte med flyktningetjenesten for mentor-prosjektet, tok Senter for Kunnskap og Likestilling (KUN) kontakt med Inderøy Kommune. De ønsket å samarbeide med kommunen om et lignende mentorprosjekt. Dette mentorprosjektet ville bli gjennomført i flere kommuner i Nord-Trøndelag.

Dette stilte kommunen seg positiv til. Det ble derfor avtalt med Inderøy kommune at prosjektleder for bolystprosjektet hos Frivillig Inderøy, skulle delta i arbeidsgruppa for KUNs mentor-prosjekt i Inderøy. KUN overtok ansvaret for ledelse av mentor-prosjektet.

Resultat:

Planer for rekruttering av frivillige i KUNs mentorprosjekt, fokuserte på markedsføring av prosjektet i media og oppslag i butikker.

Rekrutteringer av mentorer i hht KUNs planer ble forsøkt, men ingen frivillige meldte sin interesse.

KUNs Mentor-prosjekt i Inderøy ble derfor ikke gjennomført i hht. KUNs prosjektplan.

KUNs plan for rekruttering samsvarte ikke med de erfaringer Frivillig Inderøy har gjort seg når et gjelder rekruttering til 30 lignende prosjekt. Vi ser behovet for personlig kontakt ved rekruttering. Vi ønsket oss også et tett samarbeid med arbeidstaker-organisasjonene i Inderøy.

Videreføring:

KUN har ikke kontaktet Frivillig Inderøy vedrørende flere forsøk på gjennomføring av deres mentorprosjekt.

En gjennomføring av Frivillig Inderøys opprinnelige mentorprosjekt, vil være avhengig av ekstern finansiering.

Referanser og attester til faste frivillige som bidrar over lengre tid

Bolystprosjektet har utviklet en ordning hvor frivilligsentralen kan stå som referanse for frivillige. Dette gjelder spesielt for de som bidrar med frivillig innsats over lengre tid.

Frivillig Inderøy har laget seg maler for slike attester og utviklet et design for attestene. Det er satt kriterier for hvem som kan få attest fra Frivillig Inderøy og hvor beskrivende attestene skal være.

Resultat:

Frivillig Inderøy har hatt liten respons fra frivillige som ønsker slike attester. Tiltaket kan gjøres enda bedre kjent, spesielt blant ungdom som kan tenke seg å bidra som frivillige.

Videreføring:

Frivillig Inderøy deler nå maler for attester med de frivillige organisasjoner i Inderøy som ønsker å bruke dem. Vi vil jobbe videre for å gjøre tilbudet mer kjent.

Inkludering i fritidsaktiviteter

Frivillig Inderøy ønsket et samarbeid med hjelpeapparatet i kommunen og NAV lokalt. Målet var å bedre kunne inkludere mennesker med begrenset sosialt nettverk i de lokale fritidstilbudene og i frivillige organisasjoner.

Det ble gjennomført møter med NAV Inderøy og Psykososialt Team i kommunen, med tema inkludering i fritidsaktiviteter.

Resultat:

For at tiltaket skulle lykkes var vi avhengig av et godt samarbeid med hjelpeappartet i kommunen og NAV Inderøy. Selv om begge parter var svært positive til å bidra med kunnskap og erfaringer, var tjenestene ikke organisert slikt at ansatte i kommunens hjelpeapparat kunne følge brukere inn i en fritidsaktivitet ved oppstart. Dette så vi på som avgjørende for å lykkes med inkludering i eksisterende fritidsaktiviteter.

Selv om hjelpeapparatet gir ut kontaktinformasjon og oppfordrer deres brukere til å oppsøke frivilligsentralen, vil det være få som tar initiativ til å følge opp dette selv. De er avhengige av motivering, hjelp og støtte fra noen de kjenner.

Hjelpeapparatet i kommunen etterspurte isteden skreddersydde aktivitetstilbud for enkelte brukere. Dette hadde bolystprosjektet dessverre ikke ressurser til å organisere.

Samtidig ser vi at oppstarten av tiltaket har gjort frivilligsentralens arbeid bedre kjent blant ansatte i kommunen. Vi får derfor flere henvendelser om hjelp til brukere nå, enn før bolystprosjektet startet.

Videreføring:

Frivillig Inderøy er positiv til en videreføring av arbeidet med inkludering i fritidsaktiviteter i sentralens vanlige drift. Det forutsettes at hjelpeapparatet i Inderøy kommune får anledning til å bruke ressurser slik at de kan følge brukere inn i fritidsaktiviteter.

Bolyst i grendene - inkludering

Som nevnt under gjennomføring av tiltak i Delprosjekt II: “Fellesmøter for frivillige organisasjoner” har samarbeid med grendelag i Inderøy ikke vært like vellykket som mange andre tiltak.

Årsaken til dette har vært en pågående prosess med vurdering av ny skolestruktur i Inderøy. Mange av grendelagene har derfor hatt fokus på bevaring av grendeskolene. Dette har dempet fokuset på andre tiltak for utvikling av grendesamfunnene i Inderøy. Dette har også hatt betydning for utviklingen av inkluderingstiltak for tilflyttere til grendene.

Resultat:

Det er gjennomført flere møter med grendelag i løpet av prosjektperioden . Her har inkludering av nye innflyttere til grendene og markedsføring av grendas aktivitet vært tema.

Vi har dessverre ikke lykkes i å få til et samarbeid om utforming av brosjyrer og rutiner for å ønske velkommen til grenda.

Tilbakemeldinger fra noen av grendelagene, har vært et ønske om mer fokus på nettsider enn trykte brosjyrer. Dette gjelder spesielt for de grendene som mangler egne nettsider.

Videreføring:

Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de ønsker videre samarbeid med Frivillig Inderøy om grendeutvikling og inkludering av tilflyttere i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

Faddere i frivillige aktiviteter

Frivillig Inderøy har jobbet med å få oversikt over kontaktpersoner i lagene. Der innvandrere/innflyttere har ønsket seg aktivitet, har vi også jobbet med forventningsavklaring og bevisstgjøring av frivillige ledere.

Resultat:

Tilbakemelding fra de fleste ledere som har fått henvendelser fra Frivillig Inderøy om inkludering av nye medlemmer, har vært positiv. Dette er et kontinuerlig forankringsarbeid i frivillige organisasjoner, da frivillige ledere stadig byttes ut med nye.

Videreføring:

Gjennom arbeidet med inkludering gjennom fritidsaktiviteter i Bolystprosjektet, har Frivillig Inderøy fått økt kompetanse innen arbeidsområdet. Frivillig Inderøy har fått ny kunnskap om hva som kreves av frivillige ledere når noen ny skal bli med i organisasjonen.

På bakgrunn av de gode resultatene arbeidet i bolystprosjektet har vist, vil Frivillig Inderøy videreføre dette arbeidet i daglig drift av sentralen i 2017. Arbeidet med rekruttering av faddere, kan også gjøres av en frivillig som får opplæring fra Frivillig Inderøy.