Interreg 2018-2020

 

Frivillig Inderøy og Åre kommune startet nå i januar 2018 opp et grenseoverskridende prosjekt sammen. Prosjektet er et InterReg-prosjekt i prosjektområde «Norden Gröna Belte».

http://www.interreg-sverige-norge.com/

    

Det er innvilget InterReg-midler, kommunale midler og støtte fra Trøndelag fylkeskommune. til et 3-årig prosjekt.

Prosjektet handler om sysselsetting av mennesker som står langt fra arbeidslivet, i tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en samarbeidsmodell for hvordan flyktninger, unge voksne utenfor videregående skole og andre grupper utenfor arbeidslivet kan øke sine sjanser for jobb.

På norsk side deltar Flyndra, Inderøy kommune og NAV Inn-Trøndelag som samarbeidspartnere i prosjektet

     

Hvorfor er et slikt prosjekt nødvendig?

I både Sverige og Norge er det høy ledighet blant bosatte flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn. Samtidig har vi mange andre grupper som står utenfor arbeidslivet, blant annet unge voksne som har falt ut av videregående utdanning.

Samtidig går antallet arbeidsføre i Norge ned og vi blir stadig flere eldre. Arbeidsmarkedet har et økende behov for kvalifisert arbeidskraft. NAV peker på at næringslivet kan få store problemer framover, med å rekruttere kompetente arbeidstakere i en rekke bransjer og yrker.

Vi har derfor behov for å finne nye løsninger for å kvalifisere de som står utenfor arbeidslivet, slik at de blir attraktive arbeidstakere for både det offentlige og næringslivet.

Grenseoverskridende samarbeid

Åre kommune har lykkes bedre enn de fleste kommuner i Sverige og har vunnet flere priser for sitt arbeid med integrering. Resultat pr. d.d: 85% av alle bosatte flyktninger i Åre kommune er i jobb eller under utdanning. Men kommunen stopper ikke der. De har som mål å bli enda bedre.

Åre kommune er tydelig på at de ser bosatte flyktninger som en stor ressurs for Åre. De jobber strukturert, målrettet og praktisk med integreringsarbeidet i kommunen. Arbeidsmetodene kan overføres til Norge. Det er mulig å skape resultater i Norge ved å lære fra Åre kommune.

Åre kommune ønsker å lære fra Flyndras arbeid med ulike grupper langt fra arbeidslivet. Åre ser at de kan øke målgruppas mulighet for kvalifisering og jobb gjennom å etablere et sosialt foretak i kommunen. Åre kommune og Frivillig Inderøy ønsker også å lære av hverandre når det gjelder arbeid med integrering og frivillighet.

 

Samarbeidsmodell med overføringsverdi

Prosjektet har som mål å utvikle en bærekraftig og varig samarbeidsmodell mellom kommune, frivillighet, næringsliv, NAV, vekstbedrifter eller sosiale foretak, videregående opplæring,arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere. Modellen skal beskrives og gjøres tilgjengelig for alle interesserte. Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kommuner som ønsker å etablere et slikt samarbeid. Du vil derfor kunne lese mer om vårt InterReg-prosjekt på disse sidene i månedene som kommer.

Dersom du har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med Prosjektleder for Interregprosjektet v/Vibeke Arntzen på epost: interreg@frivilliginderoy.no